22Bet Türkmenistan
22Bet Türkmenistan

Resmi web sahypasy 22Bet Türkmenistan: bonus, ykjam programma, hasaba alyş, 22 Türkmenistan promo kody.

22Bet iň ýokary bonus almak üçin promo kody
BOL22
Mahabat koduny göçüriň

Mazmuny

1. 22Bet Türkmenistan - Sahypa

2. 22Bet Türkmenistan - Hasaba alyş

3. 22Bet Türkmenistan - Bonus

4. 22Bet Türkmenistan - Goýumlar we hasaplaşyklar

5. 22Bet Türkmenistan - Aragatnaşyklar

6. 22Bet Türkmenistan - Kazino

7. 22Bet Türkmenistan - Jübi telefony

22Bet Türkmenistan - Resmi web sahypasy

22Bet Türkmenistan, 2017-nji ýylda esaslandyrylandygy sebäpli, jedel bazaryna täze gelen adam diýip atlandyryp bolar. Oýun oýunlary üçin ygtyýarnama Kurakao hökümeti tarapyndan berildi, bu gaty mantykly. Döredijiniň kompaniýasynyň kanuny salgysy Kiprde, ýöne eýeleri barada az zat bilinýär, bu Orakum NV, ýöne bukmekerleriň hakyky eýelerini tapmak hemişe kyn.

22Bet Türkmenistanyň ýaňy-ýakynda döredilip başlanynda uly taryhy ýok, ýöne bu kitap öndürijiniň käbir operatorlaryň web sahypasy gizlenip bilinýän hem bolsa dünýäniň dürli ýurtlarynda işleýändigini bellemelidiris

22Bet Türkmenistan - Hasaba alyş

22Bet Türkmenistan kitap öndürijisi iki görnüşi hasaba alýar: doly we sosial ulgamlar arkaly. Hasaba alyş görnüşinde doly hasaba alnan görnüşi saýlasaňyz, şahsy maglumatlary girizmeli, parol tapmaly, ýurt we walýuta saýlamaly. Sosial ulgamlar we gyssagly habarçylar arkaly hasaba alanyňyzda, diňe hasap walýutasyny saýlamaly bolarsyňyz, galan maglumatlar sessiýa açanyňyzdan soň sosial ulgam hasabyndan ýüklener.

Hasaba alnandan soň, pasport maglumatlaryna we hasaba alyş maglumatlaryna çenli şahsy hasabyňyzyň ähli ugurlaryny derrew doldurmak maslahat berilýär, sebäbi 22Bet Türkmenistan ilkinji gezek ulanyjyny kesgitleýär. Doly şahsy hasap bolmasa, kitap öndürijisi ilkinji goýum bonusyny bermeýär we hasapdan ilkinji tölegden öň bu amalyň tamamlanmagyny talap edýär. Pasport maglumatlary baradaky maglumat, bellige alnan ulanyjynyň 22Bet Türkmenistanda başga hasaplarynyň ýokdugyny barlamak üçin bukmeker tarapyndan zerurdyr.

22 Türkmenistanda hasaby barlamak howpsuzlyk gullugynyň haýyşy boýunça amala aşyrylýar. Düzgün bolşy ýaly, şeýle haýyş uly ýeňişden soň dowam edip biler.

Mundan başga-da, köp hasaplaşykda güman edilýän jedelde özüne ýa-da garyndaşlarynyň, dostlarynyň birine garşy sanksiýalardan (çäkleri ýa-da koeffisiýentleri çäklendirmek, blokirlemek) öňüni almak üçin täze hasap dörediler.

Adaty tassyklama haýyşy, pasportyňyzyň we pasport suratyňyzyň göçürmesini ibermek, emma hasaba alyş tassyklamasy, kartoçkadan göçürme ýa-da hasabyň skrinshoty bilen töleg tölegleri üçin kwitansiýalaryň nusgalaryny sorap bilerler. Skrill, WebMoney ýa-da Qiwin we ş.m.

22Bet Türkmenistan - Bonus

22Bet Türkmenistan şuňa meňzeş talaplar bilen iki sany bonus hödürleýär. Ilkinji goýum bonusy, täze gelenlere 22Bet Türkmenistana hasaba alnan we şahsy hasabyňyzdaky ähli ýerleri doldurandan soň berilýär. Bonus, ilkinji goýumyň 122 $ / ýa-da degişli walýuta çenli 100% mukdarda hasaplanýar.

22Bet Türkmenistan bonusyny almak üçin operator tarapyndan goýlan talaplary kanagatlandyrmaly we her teklibiň şertlerinde 22Bet Türkmenistan resmi web sahypasynyň ýörite bölüminde tapyp bilersiňiz.

22Bet Türkmenistan tarapyndan hödürlenýän bonuslar köp we bölünýär:

Juma täzeden ýüklemek bonusy

Juma güni azyndan 1 funt sterling goýsaňyz, 100 funt sterlinge çenli 100% täzeden ýüklemek hukugy bar. Bonus, iň az ähtimallygy 1,40 bolan wakalara jedel etmek bilen kanagatlandyryljak 3X rol oýnaýar.

Günüň köp bolmagy

Her gün dürli jedelleriň arasyndan birini saýlamak mümkinçiligiňiz bar, eger goýýanlaryňyz üstünlikli bolsa, 10% köp ýeňiş gazanarsyňyz. Ine, etmeli işiňiz:

22Bet Türkmenistana giriň

Baş sahypa ýa-da Sport ýa-da göni bölümlere giriň

Günüň akkumulýatoryny saýlaň

Jedeliňizi ýerleşdiriň

Eger ýeňiş gazansa, 10% köp alarsyňyz

köpeltmek

Günüň akkumulýatoryndan başga-da, "güýçlendirmek" bilen ýeňiş gazanmak mümkinçiligiňiz bolar. Talap edilýän iň pes jedel 20 funt sterling we iň azyndan 1.8 sany iň azyndan 7 sany saýlama akkumulýator goýmaly bolarsyňyz.

Nagt pul baýragy

Iň azyndan 1,50 tapawudy bolan sport ýaryşyna jedel goýuň, her sişenbe güni geçen hepde iň ýokary 1000 funt sterlinge çenli goýlan jedellerde hasaplanan 0,3% yzyna gaýtaryp bilersiňiz. 22Bet Türkmenistandan köp teklip bar, ýöne gözleýän zadyňyz bolsa, bu kitap öndürijisi goýum jedelleriniň arasynda ýok.

22Bet Türkmenistan - Goýumlar we goýumlar

22Bet Türkmenistan birnäçe töleg usullaryny kabul edýär, ýöne olar 100% howpsuz, şeýle hem köp mukdarda kriptografik walýuta kabul edýändigi üçin kripto taýdan amatly. Bu sahypa bitcoin, Ethereum, Litecoin we Dash ýaly has meşhurlardan başga-da, dogecoin, monero, Zcash, NEM, verge, Tron, Bitcoin Cash we beýlekileri kabul edýär.

22 Türkmenistanyň iň pes goýumy: Mastercard we Visa kartoçkalary bilen 1 ýewro, Paysafecard, Jeton Wallet, 25-den gowrak kriptografik walýuta.

22Bet Türkmenistanyň iň pes çykarylyşy: Mastercard we Visa kartoçkalary bilen 1,5 ýewro, Jeton Wallet, 25-den gowrak kriptografik walýuta.

22Bet Türkmenistan - Aragatnaşyklar

22Bet Türkmenistan müşderi hyzmaty günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterlidir we şu arkaly habarlaşyp bilersiňiz:

Göni söhbetdeşlik

Onlaýn görnüş

Tehniki goldaw e-poçta: support-en@22Bet.com

22Bet Türkmenistan kazino

22Bet Türkmenistan Kazinosynda köp sanly oýun tapyp bilersiňiz. Başlangyjy bolsaňyz ýa-da bu ugurda ökde bolsaňyzam, hemmeler üçin bir zat bar. Öň hiç haçan kazino oýnamadyk bolsaňyz, dogry ýere geldiňiz. Oýunlaryň köpüsini mugt synap bilersiňiz. Bu, täze oýunçylar üçin ajaýyp pursat, sebäbi düzgünleri bilmezden ozal oýnamak islemeýärsiňiz, sebäbi bu gaty gymmat tejribä öwrülip biler.

Daş-töweregiňizi bilenden soň, hakyky pul üçin oýnap başlap, kazinonyň hödürleýän ähli artykmaçlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Dürli oýun kategoriýalaryndan saýlap bilersiňiz:

rulet

Gara eşik

Bakkarat

ýeri

Ösüş ýerleri

Wideo poker

Häzirki diler oýunlary

22Bet Türkmenistan Mobile

22Bet Türkmenistan ykjam programmasy Android we IOS ulanyjylary üçin elýeterlidir. Sahypanyň ykjam bölüminden göçürip alyp bolýar. Oýunçylar indi oýundan öňki we göni ýaýlym jedellerini aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilerler. Programmany köp tarapdan öz peýdasyna işlemek üçin gurup bilersiňiz. Mysal üçin, jedelleriňiziň biri gutaranda ýa-da halaýan toparyňyz oýnanda size habar berilip bilner.

Oýunçylar islemese programmany göçürip almaly däldirler. Jübi telefonlarynda 22Bet Türkmenistan web sahypasyna girip, hasabyna girip bilerler.

Jübi sport jedelleri, ýolda jedel etmegiň amatly usulydyr. Köp sanly sport çäreleri bar. Futbol, hokkeý, basketbol, howuz bilen jedel edip bilersiňiz, diňe bir näçesini bellemek üçin. Sanaw, Call of Duty, Golf eSports, Street Fighter we başgalar ýaly eSport wakalary bilen dowam edýär.